Japan

IDR 18.188.000
Japan Moshi-Moshi

5D

IDR 20.988.000
Japan Kansai

6D

IDR 24.888.000
Japan Special

7D

IDR 23.688.000
Japan Beauty

7D

IDR 26.900.000
Japan Sakura

8D

IDR 14.899 K
Japan Adventure

6D